VŠEOBECNÉ obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky BONAVITA, spol. s r.o.

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost BONAVITA, spol. s r.o., se sídlem Hlavní 32, Kunice - Vidovice 251 63, IČ: 43874088, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7015 jako prodávající (dále jen „BONAVITA“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
 
Další informace jsou uvedeny na webové stránce www.bonavita.cz
 
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s BONAVITOU nebo s ní jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce BONAVITY, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. BONAVITA nebo smluvních partnerů BONAVITY, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
  

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

BONAVITA sděluje, že
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, BONAVITA si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od BONAVITY, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, která se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
c) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném BONAVITOU uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady,

f) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

I) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
II) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
III) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla BONAVITY, příp. může využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy na stránkách BONAVITY;

g) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

I) o poskytování služeb, které BONAVITA splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
II) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli BONAVITY a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
III) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
IV) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
V) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit


h) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, i náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
i) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu BONAVITY, přičemž registrovaní uživatelé mají k těmto údajům také přístup ve svém profilu;
k) v případě, že spotřebitel má stížnost nebo reklamaci, může tuto uplatnit v reklamačním oddělení BONAVITA na e-mail adresu: eshop@bonavita.cz nebo písemně na adrese BONAVITA, spol. s r.o., Hlavní 32, 251 63 Kunice - Vidovice.


III. Smlouva

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní internetového obchodu BONAVITA je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §1732, odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném BONAVITOU tím, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 
Kupní smlouvou se BONAVITA zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupní cenu.
BONAVITA si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
BONAVITA splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
 
Má-li BONAVITA věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu – podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. BONAVITA odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

  
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí BONAVITA věc podle zvyklostí;

nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří BONAVITA věc pro přepravu.
 
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
 
Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou BONAVITA způsobila porušením své povinnosti.
 
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 
Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní BONAVITA umožnila nakládat.
 
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže BONAVITA škodu způsobila porušením své povinnosti.
 
Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
 
Odpovědnost BONAVITY
BONAVITA odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití BONAVITA uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
 
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 
Má-li věc vadu, z níž je BONAVITA zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 
Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
 
Kupující sdělí BONAVITĚ, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu BONAVITY, to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li BONAVITA vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
 
Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu BONAVITA nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že BONAVITA nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 
Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 
Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může BONAVITA dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může BONAVITA odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 
Neodstraní-li BONAVITA vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu BONAVITY.

 
Při dodání nové věci vrátí Kupující BONAVITĚ na její náklady věc původně dodanou.
 
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 
Zárukou za jakost se BONAVITA zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. 


Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.


Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.


Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.


Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).


Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


IV. Odstoupení od smlouvy a mimosoudní řešení sporů

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 
BONAVITA umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy v příloze VOP nebo na internetových stránkách, a spotřebiteli tak BONAVITA potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
 
Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

BONAVITA, spol. s r.o., Hlavní 32, 251 63 Kunice - Vidovice


Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá BONAVITĚ bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od BONAVITY obdržel, a to na své náklady.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Zboží musí spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení, zboží doručit na adresu BONAVITY spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.
 
Spotřebitel odpovídá BONAVITĚ pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu BONAVITA bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem.
  
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, BONAVITA však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží BONAVITĚ odeslal.
 
Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi BONAVITOU a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má BONAVITA právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny dárku.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. Na dárky nevzniká právní nárok, nelze je vymáhat ani měnit za finanční hotovost.


 
Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující BONAVITĚ, co ještě vrátit může, a dá BONAVITĚ náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 
Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Název subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů: 

Česká obchodní inspekce

Kontaktní údaje:

tel.: 296 366 195

fax: 296 366 236

e-mail: adr@coi.cz

web: www.adr.coi.cz

Druhy sporů, k jejichž řešení je subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů oprávněn:

 Spotřebitelské spory, k jejichž řešení není příslušný specializovaný subjekt ADR ve smyslu § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Odvětví a kategorie sporů, které subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů projednává:

 Spory z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků; v oblasti služeb obecného zájmu nehospodářské povahy; s veřejnými poskytovateli dalšího nebo vysokoškolského vzdělávání.

Poplatky za řízení:

 nejsou

Procesní pravidla, podle kterých bude při řešení spotřebitelského sporu postupováno:

Procesní pravidla jsou přístupná na webu ČOI, viz http://www.coi.cz/userdata/files/dokumenty-ke-stazeni/pravidla-pro-postup-adr.pdf

Jazyk(y), v nichž může být předložen návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů:

čeština, slovenština, angličtina

Jazyk(y), v nichž může být vedeno mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

 čeština, slovenština, angličtina

Informace o tom, zda je nezbytná fyzická přítomnost stran:

 Není nezbytná fyzická přítomnost stran

Informace o tom, zda mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je nebo může být vedeno ústní nebo písemnou formou:

 Může být vedeno ústní nebo písemnou formou

Důvody, na jejichž základě může být návrh odmítnut:

 1. chybějící náležitosti návrhu (označení stran, vylíčení rozhodných skutečností, označení, čeho se navrhovatel domáhá, doložení snahy o přímé řešení sporu a jeho datum, prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, datum a podpis
 2. podání návrhu později než do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé
 3. plná moc, je-li navrhovatel zastoupen
 4. spor nenáleží do věcné působnosti, ve věci již rozhodl soud nebo byl vydán rozhodčí nález nebo bylo zahájeno řízení u soudu nebo rozhodčí řízení, nebo již bylo ve stejné věci zahájeno nebo ukončeno mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
 5. návrh je zjevně bezdůvodný

Povaha výsledku mimosoudního řešení spotřebitelských sporů:

 dohoda stran


V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu:

BONAVITA, spol. s r.o., Hlavní 32, Kunice - Vidovice 251 63

Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.bonavita.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
BONAVITA může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, BONAVITA pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

VI. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod BONAVITA: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Zboží objednané přes internetový obchod BONAVITA, je expedováno do tří pracovních dní. Výše uvedené ustanovení se netýká zboží označeného jako „není skladem“.

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou ceny vždy aktuální a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Ceny na e-shopu jsou platné pouze pro objednání prostřednictvím e-schopu. Ceny zboží uvedené na e-shopu jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky, tj. odesláním objednávky do systému prodávajícího.

Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Běžná cena znamená výrobcem doporučené koncové ceny.

Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

VIII. Objednávání

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby, dle příslušného smluvního vztahu:

 • prostřednictvím elektronického obchodu BONAVITA (dále jen „e-shop“);


BONAVITA doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

VII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a. platba předem bankovním převodem,
b. platba přes internetové rozhraní banky,
c. platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu,
d. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné – viz „Způsoby dopravy“),
 
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví BONAVITA, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

VIII. Dodací podmínky

Osobní odběr:
Zboží lze přebírat osobně v provozovně BONAVITA na adrese: Masarykova 660, 251 69 Velké Popovice.


Zasílání přepravní službou - ČR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

 
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu eshop@bonavita.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou BONAVITĚ. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však BONAVITĚ možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem BONAVITY a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).

Záruční doba je poskytována do konce expirační doby uvedené na každém jednotlivém výrobku, výrobcem zboží.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2014 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách BONAVITA nebo elektronicky na www.bonavita.cz.

Je-li mezi Kupujícím a BONAVITOU uzavřena zvláštní smlouva o Obchodních podmínkách, mají ustanovení této zvláštní smlouvy přednost před VOP BONAVITA.

Je-li některé ustanovení Všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodní podmínek vyžadují písemnou formu.

XI. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět prodávajícímu pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy

Adresát:

BONAVITA, spol. s r.o., Hlavní 32, 251 63 Kunice - Vidovice

Odesílatel:

Jméno a příjmení

Oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy ze dne ……………… o nákupu tohoto zboží:

Datum objednání zboží:

Jméno a příjmení kupujícího:

Adresa kupujícího:

Datum odeslání:

Podpis kupujícího:

Pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě

Doplňující informace:

Nejsou povinné


REKLAMAČNÍ ŘÁD


I.

ÚVOD

Cílem reklamačního řádu je rychlé a správné vyřízení reklamací a tím uspokojení potřeb zákazníka. Tento reklamační řád je součástí každé kupní smlouvy a blíže specifikuje povinnosti obou smluvních stran v oblasti vad dodávek potravinářského zboží. Řád je vypracován v souladu s platnými právními předpisy.

Ke každému zboží zakoupenému u firmy BONAVITA spol. s r.o. je přikládána faktura s evidenčními čísly výrobků. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník odsouhlasením obchodních podmínek e-shopu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá dopravce (pokud není smlouvou stanoveno jinak).


II.

REKLAMOVATELNÉ VADY ZBOŽÍ

Zjevné vady:

 • mechanické poškození (deformace) obalu,
 • netěsnost obalu,
 • znečištěný obal,
 • chybné, poškozené značení obalu,
 • neodpovídající počet jednotlivých balení ve skupinovém balení,
 • nesoulad dodaného zboží s dodacím listem,
 • výrobky s nevyhovující prošlou dobou minimální trvanlivosti uvedené na obalu výrobku,
 • společnost BONAVITA, spol. s r.o. prohlašuje, že zboží prodávané na portálu e-shopu, má minimální dobu trvanlivosti jeden kalendářní měsíc


Skryté vady:

 • odchylky hmotnosti od údajů deklarovaných na obalu, které nebylo možné zjistit při přejímce,
 • smyslové vady,
 • obsah balení neodpovídající deklarovanému druhu výrobku,
 • překročení zákonných zdravotních limitů pro výrobek.Podmínky uznání reklamace skrytých vad:

 • reklamace musí být uplatněna v době minimální trvanlivosti,
 • reklamované zboží musí být od přejímky až do doby reklamace skladováno za předepsaných podmínek, uvedených na obalech výrobků,
 • reklamované zboží musí být prokazatelně dodané společností BONAVITA, reklamovaná závada musí být prokazatelně způsobená výrobou nebo přepravou BONAVITY.III.

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 • Reklamované zboží odešle zákazník na adresu BONAVITA spol. s r. o. Hlavní 32, 251 63 Kunice – Vidovice.
 • Reklamované zboží musí odběratel předat s vyplněným a podepsaným formulářem BONAVITY
  „Reklamační list“, příp. s vyplněným a podepsaným vlastním reklamačním záznamem.
 • Formulář „Reklamační list“ naleznete na stránkách BONAVITA e-shop v sekci reklamace.


IV.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Na vady zboží zjištěné při prodeji, na které se vztahuje záruka, má právo prodávající uplatnit reklamaci po celou dobu minimální trvanlivosti. Uplatnění reklamace formou reklamačního listu se řeší následujícími způsoby:

 • Omluvou společnosti BONAVITA zákazníkovi.
 • Náhradní dodávkou zboží v případě požadavku zákazníka.
 • Částečnou kompenzací ve formě slevy nebo plnou finanční náhradou (dobropisem).


V.

PODKLADY PŘEDÁVANÉ PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMCE (pro obchodní partnery)

 • Reklamační záznam s uvedením čísla faktury datem příjmu, popisem rozsahu poškození a důvodu poškození, podpisem řidiče a svědka, SPZ vozidla, jméno řidiče, identifikace zboží - název, (event. číslu) a množství.
 • Vyčíslení škody, která bude odpovídat faktuře příkazce.
 • Informaci o místě uložení zboží pro následné ohodnocení oprávněnými osobami nebo institucemi případně k vyzvednutí příkazcem.
 • Jestliže došlo k likvidaci zboží, je nutné vystavit protokol o jeho likvidaci, který bude splňovat zákonem stanovené podmínky.